Menu
TJÄNSTEBESTÄMMELSER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

 1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

  1. Dessa Tjänstebestämmelser specificerar regler för användning av ett ”Bokningssystem” för tredjepartstjänster som erbjuds via se.lucky2go.com webbsida och en Teletjänstcentral, inklusive bokning och inköp av: Flygbiljetter, Reseförsäkring, Hotelltjänster, Resepaket, Charterflygningar, Tågbiljetter och övriga tjänster som är tillgängliga via Bokningssystemet.
  2. Administratören av Bokningssystemet för flyg är lucky2go Spółka z.o.o., med säte i Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29, registrerat i Entreprenörsregistret förd av Distriktsdomstolen för Katowice-Wschód i Katowice, 8:de Kommersiella Avdelningen av det Nationella Domstolsregistret under KRS nummer: 0000729174, VAT identifieringsnummer: 6342928642, REGON 380073970, med aktiekapitalet på PLN 5,000.00 utbetalt i sitt helhet, som är Mervärdesskatt betalare, senare kallad lucky2go.
  3. Användandet av Bokningssystemets och Teletjänstcentralens tjänster (telefonnummer tillgängliga via se.lucky2go.com webbsida) kräver godkännande av alla följande bestämmelser indikerade i dessa Tjänstebestämmelser. Godkännande utgör en avsiktsförklaring och skapar rättsliga skyldigheter mellan Användare och lucky2go Tjänsteleverantör.
  4. Användare har rätt att avgiftsfritt kopiera, mångfaldiga och spara innehåll av dessa Tjänstebestämmelser, utan rätt att distribuera dem kommersiellt.
  5. Varje Användare borde följa dessa Tjänstebestämmelser från och med att de vidtar åtgärder med avsikt att använda Bokningssystemet.
  6. Bokning och inköp av bestämda produkter tillgängliga via Bokningssystemet är varje gång individuella transaktioner genomförda av Användare och omfattas av villkor specificerade av varje tredje part. Inköp av varje produkt omfattas av speciella villkor specificerade för varje tjänst som är tillgänglig via Bokningssystemet.
  7. På grund av olika tariffvillkor hos Transportörer rekommenderas det att ankomma till flygplatsen minst 3 timmar innan tidtabellsenlig avgångstid för flygning för att undvika organisatoriska svårigheter i tillhandahållande av en tjänst.
  8. För att kunna läsa igenom Transportörernas villkor, erhålla information från ett givet flygbolag eller en given leverantör som tillhandahåller tjänster till Användaren, samt för att få tillgång till tjänster som omfattas av dessa Föreskrifter kan du behöva prata engelska.
 2. DEFINITIONER

  1. Bokningssystemet – ett program som behandlar transaktionsprocesser tillgängliga via se.lucky2go.com webbsida och via Teletjänstcentralen som gör det möjligt för Användare att:
   1. söka inhemska eller internationella flygningar mellan två städer, kalkylera pris på dessa flygningar och köpa flygbiljetter,
   2. kalkylera pris och köpa reseförsäkring,
   3. söka och beställa hotelltjänster i alla möjliga städer (i landet och utomlands) i valfri tidsram,
  2. Användare - varje fysisk eller juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som har rättskapacitet enligt lagar, som använder Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen.
  3. Betalare – varje fysisk eller juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som har rättskapacitet enligt lagar, som använder Bokningssystemet och Teletjänstcentralen och gör betalning eller är skyldig att göra en sådan betalning.
  4. Teletjänstcentralen – enheten ansvarig för kontakter med Användare och Betalare fungerande som en sida som genomför tjänster som tillhandahålls via se.lucky2go.com webbsida, i enlighet med villkor och i omfattning som är specificerade i dessa Bestämmelser.
  5. Leverantör – tillhandahållare av tjänster som erbjuds till Användare på se.lucky2go.com webbsida.
  6. Tillhandahållare av tjänster – en enhet som tillhandahåller tjänster specificerade i dessa Bestämmelser för Användare via lucky2go, Bokningssystemet eller direkt, beroende på typ av tjänster.
  7. Hotelltjänster – boende tjänster bestående av boende för ändamål övriga än bostadsförknippade, som inte är en oskiljaktig del av transport av Användare,
  8. Transportör – en enhet med giltigt certifikat (koncession, licens) som bemyndigar verksamhet omfattande luftfart och tjänster i omfattning som specificerades i dessa Bestämmelser.
  9. Flygbiljett – ett dokument utfärdat via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen som bemyndigar för användande av luftfart tjänst.
  10. Tariff villkor – boknings villkor beträffande användande av bestämt flygbiljett, inklusive, med inte begränsad till: förutsättningar att returnera flygbiljett, bagagestorlek.
  11. E-post adress/ e-post – fungerande och korrekt e-post adress angiven av Användaren.
  12. Personligt frågeformulär – ett frågeformulär som används av Användare för att skicka hans/hennes personuppgifter för att göra det möjligt att använda tjänster som tillhandahålls av lucky2go, överförda och behandlade i enlighet med förutsättningar specificerade i Sekretesspolicy tillgänglig på se.lucky2go.com webbsida.
  13. Lågprisbolagen – bestämda flyglinjer omfattade av specifikt beskrivna bestämmelser i enlighet med XII. av Bestämmelser.
  14. Tjänsteavgift – ej återbetalningsbar avgift inkasserad av lucky2go eller Tillhandahållare av tjänster som en del av tjänster erbjudna till Användare, beroende av typ och art av tillhandahållna tjänster, i omfattning specificerad i dessa Bestämmelser.
  15. Betalningsinstrument – anpassad anordning eller en uppsättning förfaranden godkända av Användare och Tillhandahållare av tjänster och använda av Användare och Betalare för att utfärda en beställning för genomförande av betalningstransaktion.
  16. Betalningskort – betalningsanordning som möjliggör insättning, överföring och uttag av kontanter genom att använda specialiserade enhet.
 3. ANVÄNDARES ANSVARIGHET FÖR ANVÄNDANDET AV BOKNINGSSYSTEMET

  1. Användare bekräftar att de har full kapacitet att utföra rättsliga åtgärder och ingå rättsligt bindande åtagande..
  2. Användare förvissar att de skall använda Bokningssystemet för sökande av bokning av flygbiljetter, inköp av flygbiljetter samt bokning och inköp av övriga tjänster tillgängliga och indikerade i dessa Bestämmelser, samt övriga tjänster tillgängliga via Bokningssystemet, uteslutande i enlighet med gällande lagar.
  3. Användare skall söka tjänster för bokning med sitt eget efternamn och skall betala för bokade flygbiljetter och/eller övriga tjänster med sitt eget betalningskort. Varje sökning av tjänster för bokning med användning av någon annans eller falska efternamn och betalningar för bokade flygbiljetter och/eller övriga tjänster med användning av någon annans eller falska betalningskort skall omedelbart anmälas till relevant rättsvårdande myndigheter.
  4. Användaren ska ha lämpliga och giltiga dokument som möjliggör utförandet av tjänster inköpta via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen eller dokument som möjliggör vistelsen i det land där tjänsterna utförs, framförallt ett giltigt identitetskort, ett giltigt pass, nödvändiga visum och andra dokument som krävs beroende på den utvalda tjänsten. Användaren ska också läsa igenom visum- och språkvillkor som finns på se.lucky2go.com.
  5. Användare är skyldig att kontrollera alla nödvändiga upplysningar indikerade genom Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen inklusive bl a sanitär information, terrorhot, och hälsokrav beträffande tillhandahållna tjänster.
  6. lucky2go ansvarar inte för att Användare missar att ha tillämpliga dokument som indikerades ovan, inklusive en inresevisum eller en transitvisum nödvändiga i landet där tjänster tillhandahållas eller där Användare har mellanlandning. lucky2go ansvarar inte heller om Användare misslyckas att uppfylla skyldigheter beskrivna i punkten 5 ovan. Alla upplysningar är tillgängliga för Användare genom Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen, på se.lucky2go.com och på webbsidan av Polska Utrikesministeriet.
  7. Användaren är skyldig att ange korrekta och aktuella uppgifter vid bokning. lucky2go ansvarar inte för korrekthet av uppgifter angivna av Användaren vid tjänstebokning.
 4. ANSVARSBEGRÄNSNING

  1. lucky2go upplyser att från och med sökresultat uppvisas, kan övriga erbjudande med likadana tjänster tillhandahållna av tredje parten, annorlunda än den som uppvisats tidigare, uppvisas i Systemet eller på övrigt biljett och tjänstebokning sökmotor. Att man får ett sökresultat, utan att omedelbart bekräfta bokningen och betala för den i Bokningssystemet, berättigar Kunden inte för att lägga en fordran mot mellanhanden för avsluta avtalet om inköp av biljetter eller övriga tjänster erbjudna av enheter som erbjuder tjänster via Bokningssystemet eller övriga söksystemen för biljetter och tjänster.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 1. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

  Alla frågor beträffande skydd av personuppgifter av Användare, Betalare och alla övriga personer som använder se.lucky2go.com webbsida samlades i Sekretesspolicy tillgänglig här: https://se.lucky2go.com/integritetspolicy

 2. UTFÄRDANDE OCH LEVERANS AV FAKTUROR

  1. Leverantör eller Tillhandahållare av tjänster skall utfärda en elektronisk faktura för tjänster beställda genom se.lucky2go.com eller genom Teletjänstcentralen. Fakturan skapas baserat på Användarens uppgifter förutsatt att Användaren har angett vid bokning att han eller hon vill få faktura. Genom inköp och godkännande av dessa Bestämmelser samtycker Användaren att få elektroniska fakturor.
  2. Elektroniska fakturor för tjänster skall levereras till e-post adressen angiven i personligt frågeformulär i Bokningssystemet eller under inköpsprocess med användning av Teletjänstcentralen.
  3. Ändringar av uppgifter i en elektronisk faktura som levererades av lucky2go, angivna av Användare i personligt frågeformulär, ska genomföras i enlighet med och i omfattning specificerad i lämpliga lagar.
  4. Tillhandahållare av tjänster och Leverantörer får ange specifika villkor för utfärdande av faktura oavsett villkor angivna av lucky2go.

BETALNINGSSÄTT OCH BETALNINGSMETODER

 1. BETALNINGSSÄTT OCH BETALNINGSMETODER

  1. Användare kan välja följande betalningsformer, om lucky2go gör dessa former tillgängliga i Bokningssystemet, som en del av tjänster tillhandahållna på se.lucky2go.com webbsida eller genom Teletjänstcentralen:
   1. betalningstransaktion med användning av betalningskort eller liknande betalningsinstrument,
   2. online banköverföringar,
   3. överföring av medel från betalningskonto,
   4. betalning genom lokal betalningsinstitution vilkens erbjudande är tillgängligt i Bokningssystemet och i enlighet med villkor bestämda av denna betalningsinstitution,
   5. övriga speciella förfaranden avsedda för ett givet land där transaktion i Bokningssystemet genomförs, detaljerad beskrivna i bokningsprocessen av en bestämd tjänst.
  2. Användare väljer föredraget betalningssätt i ett personligt frågeformulär i Bokningssystemet eller genom en deklaration inlämnad via Telefjänstcentralen, med tanke på att:
   1. överföring av medel skall genomföras till lucky2go bankkonto som utpekades i e-post meddelande som bekräftar bokning av utvalda tjänster,
   2. överföring och betalningar skall innehålla uppgifter om förnamn och efternamn av Användare utpekade i Bokningssystemet varje gång, samma gäller identifieringsnummer som lucky2go specificerar för en bestämd tjänst, till exempel bokningsnummer.
   Följande valmöjligheter är tillgängliga för flygbiljetter:
   1. Betalning via banköverföring är tillgänglig endast när flygbokning görs i förväg via websidan se.lucky2go.com, dvs. senast 2 vardagar före planerad avgång, förutsatt att lucky2go tillåter den här betalningsmetoden. Användare som betalar via banköverföring är skyldig att betala det angivna beloppet för flygbiljetten till lucky2go strax efter att bokningen slutförts. Om Användaren inte betalar i tid finns det risk att flygbolaget ändrar bokningsvillkor.
   2. Flygbiljetter som betalas med användning av överföring av medel från betalningskonto eller genom online banköverföring är utfärdade av lucky2go den dag då betalning för flygbiljetter köpta av Användare krediteras på givet bankonto, så länge som kreditering sker före kl 20:00. Dagar lediga från arbete är undantag och har definierats på Bokningssystemets webbsida; i sådana fall genomförs transaktionen arbetsdagen efter, i enlighet med villkor definierade av specifika Transportörer.
   3. betalningar för lågpris-flygbiljetter medan inköp online är gjorda med användning av betalningskort eller liknande betalningsinstrument eller överföring av medel från Användares betalningskonto om en sådan tjänst är beställd i bokningformulär eller via Teletjänstcentralen.
   För hotelltjänster:
   1. betalning för hotelltjänst direkt till Leverantör, gjord innan Användare anländer till facilitet, då Användare har full ansvar att göra betalning på ett korrekt sätt.
   2. betalning för hotelltjänst via Tillhandahållare av tjänster, gjord innan Användare anländer till facilitet, då betalningssätt specificerade i punkt 1 ovan är acceptabla.

  3. Betalning med användning av betalningskort eller liknande betalningsinstrument är en säker transaktion genomförd på följande sätt:
   1. Användare av Bokningssystemet gör ett köp med användning av VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express betalningskort eller med användning av övriga betalningsinstrument godkända av lucky2go, i enlighet med Bokningssystemet eller villkor överenskomna via Teletjänstcentralen.
   2. genom att välja betalningskort som betalningssätt, är Användare skyldig att fylla i fälten som definierar information beträffande deras betalningskort i personliga formuläret i Bokningssystemet.
   3. efter att bokning är registrerad auktoriseras betalningskort automatiskt av Bokningssystemet i order by phone system och belastas med beloppet som tillkommer för inköpta tjänster
   4. i fall av tjänster som omfattar bokning av och betalning för flygbiljetter belastas betalningskort i två transaktioner: netto belopp för biljetter och flygplatsavgifter faktureras av flyglinje, medan belopp för tjänsteavgift faktureras av Tillhandahållare av tjänster. Betalning kan även tas i en transaktion.
   5. i fall av tjänster som omfattar bokning av och betalning för hotelltjänster som följs av belastning av kort och kreditering av betalning, kommer systemet skicka till Användares e-post en voucher som bekräftar inköp av hotelltjänst som är ett bevis på inköp av hotelltjänst, nödvändigt för att använda tjänsten.
  4. Belopp på betalning för tjänster genomförda av lucky2go baseras på bokningar gjorda av Användare med användning av Bokningssystemet eller i enlighet med villkor överenskomna via Teletjänstcentral och ska fastställas i valuta definierad av Användare som priser av flygbiljetter och hotelltjänster presenterades i.

FLYGBILJETTER

 1. FLYGBILJETTER

  1. I fall av flyglinjer som är ackrediterade av IATA (International Air Transport Association), genom att göra flyglinjens erbjudande tillgänglig för Användare agerar lucky2go som en agent av dessa flyglinjer och för enheter som erbjuder övriga tjänster via Bokningssystemet agerar som administratören av webbsida som gör tjänster tillhandahållna av Tillhandahållare av tjänster tillgängliga. Enheter som anordnar transporttjänster för Användare och bär ansvaret för att flyget utförs ej eller utförs felaktigt är specifika flyglinjer ackrediterade av IATA på vilkas vägnar och för vilka Tillhandahållare av tjänster agerar och vilkas namn indikeras under bokningsprocessen och på biljett levererad till Användare.
  2. I fall av Lågprisbolagen agerar Tillhandahållare av tjänster som en mellanhand som utövar faktiska åtgärder i dessa flyglinjer, som resulterar i slutförande av transaktion och leverans av biljett beställd från dessa flyglinjer, i strikt överensstämmelse med Användares anvisningar och på deras vägnar, kommunicerade via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen. Genomförande av tjänster och behandling av klagomål omfattas av allmänna bestämmelser hos respektive Transportör som indikeras under bokningsprocessen.
  3. I fall av charterflyg som anordnas av resebyrå agerar lucky2go som en agent och upplyser om villkor bestämda av en enhet som anordnar flyget. Byrån bär ansvaret för att charterflygtjänst utförs ej eller utförs felaktigt.
  4. Transportavtalets parter är Tillhandahållare av tjänster, specifikt indikerad och definierad i erbjudande, som tillhandahåller lufttransporttjänster som omfattas av avtalet, och Användare. Avtal som nämnas ovan och som ingås via se.lucky2go.com webbsidan genomförs i enlighet med allmänna avtalsvillkor med specifika Tillhandahållare av tjänster som ingår avtal med Användare.
  5. Användare söker bokning genom att välja en av flygförbindelser föreslagna av Bokningssystemet och genom att fylla i ett personligt formulär med önskade uppgifter som behandlas i enlighet med V. av dessa Bestämmelser.
  6. Sökbekräftelse och ändring av pris:
   1. Användare får på angiven e-post adress en bekräftelse av bokning som förutom bokningsnummer innehåller information om utvald flygförbindelse, total kostnad och betalningssätt. Pris av Flygbiljett innehåller: Transportörens netto tariff, flygplatsavgift, skatter, ej återbetalningsbar tjänsteavgift för utfärdande av biljett, ytterligare avgifter, och övriga avgifter för övriga tjänster som är väsentliga delen av transport beskriven i transaktions sammanfattning i Bokningssystemet.
   2. Med tanke på preliminär karaktär av bokning, pris på biljett är inte garanterat fram till att Tillhandahållare av tjänster får betalning.
   3. Användare är skyldig att kontrollera om bokningsdetaljer angivna i e-post meddelande med bekräftelse, samt slutdatum för betalning för bokning av inköp av biljett till pris indikerat under sökande i Bokningssystemet är korrekta.
  7. Inköp av flygbiljett:
   1. Innan inköp av Flygbiljett är Användare skyldig att läsa och godkänna dessa Bestämmelser, samt läsa bokningsvillkor och tariffvillkor av flygförbindelse utvald av Användare, som är tillgängliga i Bokningssystemet. Tillhandahållare av tjänster kommer att belasta Användare med ej återbetalningsbar tjänsteavgift för alla operationer anslutna till utfärdande av biljett, till ett belopp definierad under bokningsprocessen.
   2. Användare bokar ett flygbiljett i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen baserande på tillgänglighet, pris och möjlighet av tillhandahållande av tjänst specificerad i Bokningssystemet eller erhållen genom Teletjänstcentralen vid tidpunkten av bokning.
   3. Efter mottagande av boknings order förbehåller Tillhandahållare av tjänster sig rätten att kontakta Användare för att verifiera Användares uppgifter och för att bekräfta bokningsvillkor. Ifall det går inte att kontakta Användare gör Tillhandahållare av tjänster en bokning i enlighet med villkor som Användare lade order med. Tillhandahållare av tjänster verkställer bokningen, under förutsättning att Användare har betalat minst beloppet motsvarande pris av biljett och avgifter för ytterligare tjänster specificerade av Användare i Bokningssystemet och beloppet motsvarande tjänsteavgift.
   4. Ytterligare tjänster specificerade av Användare som borde verkställas som en del av bokningen (till exempel speciell mat, poänger i bonusprogram, flyg med djur, övermåttlig bagage, speciellt handbagage, ensamkommande barn, ytterligare vård för passagerare, hjälp för funktionshindrade, babysäng och övriga) borde beställas via Teletjänstcentralen eller på e-post adress indikerad av lucky2go, för att kunna kontrollera tillgänglighet.
   5. Tillhandahållare av tjänster förbehåller sig rätten att vägra utfärda biljett om tariffen utvald av Användare följer inte dess ändamål enligt säljvillkor av ett givet erbjudande eller det finns övriga motiverade begränsningar i avtalen mellan Transportörer, där Tillhandahållare av tjänster har inte någon kontroll.
  8. Former av betalning för inköp av flygbiljetter genomförs i enlighet med villkor specificerade i VII. av dessa Bestämmelser.
  9. Användares flygbiljett utfärdas av Tillhandahållare av tjänster i en elektronisk form.
  10. Användares flygbiljett som utfärdas av Tillhandahållare av tjänster skall levereras till e-post adress angiven i personliga formuläret i Bokningssystemet eller under inköp via Teletjänstcentralen.
  11. Annullering av bokning av Transportörens fel:
   1. lucky2go skall inte vara ansvarig för ändringar i Användares bokningar och annulleringar av dessa bokningar som görs av flyglinjer.
   2. Användare skall adressera varje och alla fordringar resulterande från annulleringar eller ändringar, inklusive flygförseningar av Transportörens fel, direkt till Transportören. Transportörens ansvar är igenkänt i enlighet med villkor i Warszawa Konventionen och Montreal Konventionen.
  12. Avbokning av flygbiljett:
   1. Användare skall vara berättigad att avboka flygbiljett som köptes via se.lucky2go.com webbsida om tariff villkor fastställda av Transportören tillåter det. Avbokning av flygbiljett kan resulteras i ytterligare straffavgift i beloppet fastställt oberoende av lucky2go och specificerat av Transportören.
   2. Om tariffvillkor möjliggör avbokning av flygbiljett skall Betalare kontakta Teletjänstcentralen via telefon för att avboka biljetten eller själv begära avbokning hos Transportören.
   3. Beroende av betalningssätt som användes, beloppet som tillkommer Betalare från Transportör för flygbiljetten som avbokades är överförd direkt till Betalares bankkonto eller hans/hennes betalningskort inom 7 dagar från den dagen som Tillhandahållare av tjänster får tillkommande belopp.
   4. Med datum av avbokning avses datum då pengar debiteras från Tillhandahållares av tjänster bankkonto.
  13. Ändringar/modifikationer av bokning, ytterligare tjänster:
   1. Användare ändrar bokningen själv hos Transportören, via Teletjänstcentralen eller via kontaktformulär på se.lucky2go.com. Om datum för avresan är inom tid kortare än 48 timmar är modifikation av bokning möjlig endast via Teletjänstcentralen eller direkt hos Transportören.
   2. Om datum för avresan är inom tid kortare än 48 timmar är modifikation av bokning möjlig endast via Teletjänstcentralen.
   3. Kostnaden av ändringen av flygbiljett beror på pris och möjlighet för genomförande av ändringar specificerad av Transportören. Totala kostnaden av ändring av flygbiljetts bokning innehåller:
    1. standardavgift för ändring eller ytterligare tjänst (som omfattar avgift för biljettmodifikation i enlighet med bestämmelser och avgiftstabellen av en bestämd flyglinje, samt ej återbetalningsbar tjänsteavgift för beställningsmodifikation eller beställning av ytterligare tjänst),
    2. skillnad i tariffpris (prisskillnad mellan primär biljettpris och dess pris vid tidpunkten av ändringen),
    3. skillnad i skatter och flygplatsavgifter (potentiell skillnad mellan primär värde av skatter och avgifter och deras värde vid tidpunkten av ändringen).
   4. Bokning i Bokningssytemet modifieras av Tillhandahållare av tjänster under förutsättningar som specificeras i tabellen för tjänsteavgifter för ytterligare tjänster som ändras i biljett som redan är köpt:
    Tabellen för tjänsteavgifter för ytterligare tjänster som ändras i biljett som redan är köpt (i SEK):
    Ändring SF per person
    Ändringar i biljett (inklusive: ändring av resedatum och resväg, passagerares efternamn) 414
    Annullering eller returnering av biljett 414
    Tillsättning av ytterligare eller speciellt bagage 169
    Begärande om hjälp för ensamkommande minderårig 169
    Bokning av utvald plats på flygplan 169
    Beställning av speciell mat 169
    Resande med djur 169
    Prioriterad ombordstigning 169
    Ytterligare tjänster som erbjuds av flyglinje 169
    Incheckning online/hjälp under incheckning 169
   5. Användare får betala för ändringar i bokning av flygbiljett på sådana sätt som specificerades i VII. i dessa Bestämmelser. Betalning med användning av betalningskort genomförs via Teletjänstcentralen. Om betalning genomförs via överföring av medel från betalningskonto får Användare ett e-post meddelande med bekräftelse av ändring som specificerar: bokningsuppgifter (bokningsnummer, passagerareuppgifter, förbindelsedetaljer och information angående ytterligare tjänster och tariff för flygbiljetter), betalningsuppgifter och belopp för ändringen.
   6. Vissa förmånspristariffer tillgängliga via Bokningssystemet är under mycket specifika förutsättningar av bokning och utfärdande av flygbiljetter. Detta gäller särskilt de tariffer som borde bokas eller betalas för minst tre, sju eller fjorton dagar i förväg. Misslyckande att uppfylla denna villkor kan resulteras i ändring av pris på flygbiljett. lucky2go förbehåller sig rätten att annullera Användarens bokning gjord exakt tre, sju eller fjorton dagar innan avresa om Användare överstiger gränsen för inköp definierad av Transportör i Transportörens tariff villkor. Flyglinje får be om att utfärda biljetten tidigare. I ett sådant fall ska Användare få nödvändig information om slutdatum för betalning på aktuell e-post adress.
  14. Om Användaren informeras vid bokning av flygbiljett att genom att välja den aktuella flygbiljetten åläggs han eller hon skyldighet att kontrollera flygdatum direkt hos Transportören, vilket innebär att lucky2go inte kommer att meddela Användaren om sådana ändringar, skall Användaren själv kontrollera ändringar i flygschemat och reagera på lämpligt sätt. Om Användaren inte får relevant information angående bokningen från Transportören, vilket kan leda till att tjänsterna inte kan utföras, skall Användaren omedelbart kontakt lucky2go för att fastställa status och möjligheter att göra lämpliga ändringar i den aktuella bokningen.
 2. TJÄNSTEN lucky links (+2go Shield)

  1. Allmänna bestämmelser
   1. ”lucky links-flyg” innebär flygförbindelser som kan bokas av Användarna i Bokningssystemet och som består av minst två flyg med byte(n). Förbindelserna trafikeras av en eller flera Transportörer och separata biljetter utfärdas på varje flyg. I så fall betraktas separata biljetter på alla delsträckor som separata tjänster, inte anknutna till andra tjänster som ingår i planering av hela resan, varvid det inte spelar någon roll om separata biljetter omfattar tjänster av en eller flera transportörer (”lucky links”). Kombination av flygningar som med hjälp av tjänsten lucky links kan hittas i Bokningssystemet kallas nedan ”Resan”.
   2. Inköp av lucky links-biljetter betyder inköp av fler än en biljett som omfattar flera flyg med byte(n). Användaren får separata flygbiljetter på varje delsträcka från en eller flera transportörer och inköp sker inom en bokningsprocess i Bokningssystemet. Inköpta biljetter som gäller vid Resan får inte betraktas som en gemensambiljett som omfattar alla flyg inom Resan.
   3. Eftersom lucky links-tjänsten utförs enligt separata flygbiljetter från en eller flera transportörer under en och samman Resa, är det Användarens plikt att ta reda på vilka bagageregler som gäller på alla delsträckor av Resan. Användaren ansvarar också för att kontrollera vilka dokument som krävs för att få kunna nyttja tjänsten, inklusive vilket inresevisum eller transitvisum som krävs i länder där Användaren ska nyttja lucky links-tjänsten eller där Användaren ska byta flyg.
   4. Eftersom tid för byte kan vara för kort (beroende på Användarens sökkriterier och flygförbindelser tillgängliga i Bokningssystemet) kan inköpet av separata lucky links-biljetter på enskilda flygsträckor medföra risk att Användaren missar flyg under Resan på grund av inställda eller försenade flygningar eller ändrade flygtider.
   5. Tillgängligheten till lucky links-tjänsten beror på tillgängligheten till flygbiljetter hos olika Transportörer samt på de sökkriterier som Användaren väljer i Bokningssystemet.
   6. I det fall där det vid sökresultat visas information om lucky links-erjbudande och där Användaren bestämmer sig för att boka dessa biljetter, skyddas alla personer som reser med de inköpta biljetterna med 2go Shield-tjänsten (”2go Shield”) utan extra avgift, vilket betyder att Användaren som har köpt biljetter på Resan kommer att få stöd från lucky2go enligt nedan angivna villkor:
  2. Situationer som utgör grunden för att få kunna nyttja 2go Shield-tjänsten
   1. Användaren kan nyttja tjänsten 2go Shield om en av förbindelser under Resan blir inställd, försenad eller när flygtiderna ändras som i sin tur leder till att Användaren missar anslutande flyg eller inte kan slutföra Resan.
   2. I en situation där Användaren får kännedom om inställd eller försenad flygning eller om ändrade flygtiderna av minst en av lucky links-flygförbindelser som leder till att Användaren inte kan slutföra Resan, ska Användaren meddela lucky2go att hen inte har möjlighet att fortsätta Resan samt ange orsaken till detta enligt följande villkor:
    1. I det fall när Användaren tidigare än 48 timmar innan Resans början får kännedom om inställd eller försenad flygning eller om ändrade flygtiderna av minst en av lucky links-flygförbindelser som leder till att Användaren inte kan slutföra Resan, kan Användaren nyttja 2go Shield-tjänsten endast om hen omedelbart (senast 12 timmar efter att Användaren fått kännedom om situationen) meddelar lucky2go genom att ringa eller skicka meddelande till den angivna e-postadressen.
    2. I det fall när Användaren senare än 48 timmar innan Resans början får kännedom om inställd eller försenad flygning eller om ändrade flygtiderna av minst en av lucky links-flygförbindelser som leder till att Användaren inte kan slutföra Resan, kan Användaren nyttja 2go Shield-tjänsten endast om hen omedelbart (senast 1 timme efter att Användaren fått kännedom om situationen) meddelar lucky2go genom att ringa eller skicka meddelande till den angivna e-postadressen.
   3. Om Användaren inte kontaktar lucky2go inom de angivna tidsfristerna får hen inte nyttja 2go Shield-tjänsten.
   4. Anmälningarna tas emot dygnet runt, 7 dagar i veckan, endast på följande telefonnummer +48 32 728 30 16, som kan hittas under fliken ”lucky links” på lucky2gos webbsida eller via e-post: luckylinks@lucky2go.com. Kundtjänsten pratar engelska och polska.
   5. Användaren har rätt att nyttja 2go Shield-tjänsten endast när hen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att inte missa flyg under Resan, även om minst en av lucky links-flygningar blev inställd, försenad eller om det förelåg ändrade flygtiderna som ledde till att Användaren inte kunde slutföra Resan och endast när Användaren inte har infört ändringar (utan att först meddela lucky2go) i de dokument som var nödvändiga för att kunna genomföra Resan.
   6. Inom ramen för 2go Shield-tjänsten förbehåller sig de behöriga parterna rätten att verifiera och fastställa ankomst- och avgångstiden för alla flygningar och tiden för att byta flyg enligt information som finns i de system som används av lucky2go och enligt uppgifter som finns i bokningssystemet GDS samt på webbsidan www.flightstats.com.
  3. Omfattning av stöd som beviljas Användaren på grund av 2go Shield-tjänsten:
   1. Efter det att den Användare som är berättigad till att nyttja 2go Shield har meddelat lucky2go om en inställd eller försenad flygning eller om ändrade flygtiderna av minst en av lucky links-flygförbindelser som ledde till att Användaren inte kunde slutföra Resan eller i det fall när lucky2go har själv meddelat Användaren om ovannämnda omständigheter, informeras Användaren om alla tillgängliga alternativa förbindelser som möjliggör för Användaren att nå Resans mål (nedan kallad ”Alternativ Förbindelse”).
   2. Om Användaren missar minst en av lucky links-flygningar på grund av inställd eller försenad lucky links-flygresa eller på grund av ändrade flygtiderna som leder till att Användaren inte kan slutföra Resan, berättigas hen till:
    1. Alternativ Förbindelse som föreslås inom ramen för 2go Shield-tjänsten, men endast om pris på den Alternativa Förbindelse som erbjuds av lucky2go inte överskrider rimliga kostnader för de inköpta biljetter som inte kunde utnyttjas under Resan (”Kostnadsgräns”). Om Användaren avslår att använda den Alternativa Förbindelse, förlorar hen rätten till 2go Shield-tjänsten
    2. i det fall när den Alternativa Förbindelsen inte kan användas på grund av oproportionell kostnadsskillnad mellan den potentiella Alternativa Flygförbindelsen och det ursprungliga priset på de outnyttjade biljetterna som bestäms i Kostnadsgränsen, kan varje Användare få ett förslag om en individuell överenskommelse om kostnadsfördelning där det bestäms lucky2gos bidrag till att täcka kostnader som framgår av ömsesidigt överenskommet transportmedel som möjliggör för Användaren att slutföra Resan
    3. i det fall när lucky2go inte kan erbjuda Alternativ Förbindelse enligt villkoren i Kostnadsgränsen, berättigas Användaren till ersättning för alla outnyttjade biljetter, istället för kostnadstäckning för den Alternativa Förbindelsen. Ersättning för lucky links-förbindelser är villkorad av att Användaren inlämnar bevis på att den lucky links-förbindelse som blev inställd, försenad eller där flygtiderna ändrades förhindrade Användaren att slutföra Resan. Detta bevis är grunden till beslutet om ersättning.
   3. Om avbrott i Resan som framgår av att minst en av lucky links-förbindelser blev inställd eller försenad eller av situation där det förelåg ändrade flygtiderna överskrider 8 timmar, är längre än som ursprungligen var planerat och som infaller delvis eller helt på natten (dvs. avbrott som inträffar 22.00–06.00 lokal tid) och Användaren utnyttjade den Alternativa Förbindelsen, har hen rätt till:
    1. en övernattning på hotell som organiseras av lucky2go. I det fall när det inte finns möjlighet till att lucky2go organiserar en övernattning, har Användaren rätt till ersättning för en övernattning som Användaren själv bokar (upp till 100 EUR per person). Beslutet om ersättning grundas på handlingar som bevisar att Användaren övernattade på hotell
    2. ersättning för transportkostnader (enligt regeln 1 taxibil – 4 personer) på sträckan till/från hotell/flygplatsen upp till 50 EUR. Beslutet om ersättning grundas på handlingar som bevisar att Användaren betalade för och nyttjade transporttjänsten
    3. ersättning för måltider upp till 25 EUR per 1 (en) person som. Beslutet om ersättning grundas på handlingar som bevisar att Användaren betalade för måltiderna.
   4. I undantagsfall när Användaren inte har möjlighet att meddela lucky2go om en inställd eller försenad flygning eller om ändrade flygtiderna av minst en av lucky links-flygförbindelser, är Användaren berättigad till att på egen hand köpa biljetter som möjliggör att slutföra Resan. lucky2go i sin tur kommer att utbetala Användaren ersättning för de inköpta biljetterna (ersättningsbelopp kan uppgå till två gånger det belopp som Användaren betalade för de outnyttjade biljetterna). Beslutet om ersättning grundas på handlingar som bevisar att Användaren inte kunde kontakta lucky2go och som bevisar att Användaren betalade för de nya biljetterna. lucky2go kommer att kontrollera alla undantagsfall med avseende på om det inte fanns möjlighet till att kontakta oss genom att granska all tillgänglig information och data angående Resan. Sedan bestämmer lucky2go om ersättning ska utbetalas.
   5. Ersättning som beviljas enligt punkt 4 kan uppgå till det angivna beloppet och betalas ut med samma betalningsmetod som användes vid bokning av Resan senast 30 dagar efter att lucky2go har fått handlingar som bevisar att Användaren inte hade möjlighet att kontakta lucky2go.
   6. Alla ersättningar för de kostnader som uppstått och bevisades kommer att utbetalas via samma betalningsmetod som användes vid bokningen. I det fall när ersättning utbetalas av flygbolaget direkt till Användarens betalkort som finns i Bokningssystemet, kommer beloppet av 2go Shield-ersättning vara minus ersättningar som Användaren fick av flygbolagen i varje skede av 2go Shield-tjänstens fullgörande, upp till lucky linkss värde.
   7. 2go Shield omfattar inte andra kostnader som kan uppstå om Användaren valde att använda den Alternativa Förbindelsen i samband med inställd eller försenad flygning eller ändrade flygtiderna av minst en av lucky links-flygförbindelser, och särskilt kostnader för transport och måltider som skiljer sig från som de som beskrivs ovan.
   8. För att kunna nyttja 2go Shield-tjänsten, är Användaren skyldig att vidta åtgärder som anbefalls av lucky2gos konsulter, till exempel att gå till en specifik plats på flygplatsen för att fullgöra formaliteter angående outnyttjade biljetter och fortsättning av Resan. Om Användaren inte vidtar ovannämnda åtgärder, förlorar hen rätt till att nyttja 2go Shield.
   9. 2go Shield omfattar inte flygningar som utförs inom ramen för en enda flygbiljett. Transportörer som utför dessa flygningar tar fulla ansvaret för alla möjliga problem som kan uppstå i samband med flygningar. I dessa fall är Användaren skyldig att kontakta Transportören eller flygbolag som ansvarar för Resan. Kom ihåg att regler och bestämmelser kan skilja sig från Transportören till Transportören och därför är det Användarens ansvar att läsa igenom alla resevillkor. lucky2go bär inte ansvaret för problem som uppstår om Användaren inte följer Transportörens regler.
   10. I det fall när en Alternativ Förbindelse eller andra tjänster som nämns i dessa Föreskrifter (bl.a. transport, måltider) tillhandahölls av flygbolag eller flygplatsen, eller när flygbolaget eller flygplatsen är skyldig att tillhandahålla sådana tjänster, kan 2go Shield-tjänsten inte tillämpas.
   11. Bagage förlorat på grund av orsaker som ligger utanför lucky2gos kontroll förhindrar inte Användaren att slutföra Resan och berättigar honom/henne inte till att nyttja 2go Shield tjänsten.
   12. Om Användaren köper/ändrar biljetten själv och använder den under Resan som omfattas av 2go Shield-skyddet (med undantag för bestämmelserna i artikel II.4), förlorar Användaren sin rätt till 2go Shield-tjänsten.
   13. 2go Shield omfattar inte situationer när minst en av lucky links-förbindelser blev inställd eller försenad eller om det förelåg ändrade flygtiderna på grund av strejken av personal som betjänar luftfarten, flygbolagskonkurs, regionala krig, världskrig, terrordåd eller force majeure.
   14. 2go Shield does not apply when the Carrier performs mass cancellation of flights, however, the phenomenon of mass cancellation occurs when the Carrier cancels or plans to cancel at least 5 flights from the planned schedule in one day.
   15. Användaren får inte nyttja 2go Shield efter det att Resan har avslutats.
   16. För att nyttja 2go Shield är Användaren skyldig att samarbeta med lucky2go, och särskilt att lämna in alla dokument och uppgifter som när som helst under Resan kan krävas av konsulter samt efter det att Resan har avslutats.
 3. YTTERLIGARE TJÄNSTER

  1. Som en del av tjänster tillgängliga via Bokningssystemet och Teletjänstcentralen kan Användare boka ytterligare tjänster som omfattas av avgifter angivna som en del av transaktionsprocessen tillgänglig via Bokningssystemet och Teletjänstcentralen.
  2. Varje betalad tjänst utvald av Användare, beskriven i detta stycke och tillgänglig i Bokningssystemet är en integrerad del av den tjänst som ytterligare tjänst har bokats till.
  3. lucky2go tjänstepaket (nedan kallat ”Tjänstepaket”) är en ej återbetalningsbar fast-avgift tjänsteavgift för minst en modifikation av flygbiljett som omfattar dess integrerade del, genomförd via Teletjänstcentralen av Användare, tillgänglig i Bokningssystemet. Genom inköp av Tjänstepaket tjänst är Användare befriad från tjänsteavgift som tas ut av lucky2go i enlighet med tabellen för tjänsteavgifter för ytterligare tjänster som ändras i biljett som redan är köpt. Om i enlighet med villkor belastar flyglinjen Användare med avgiften för ändringar/returnering/speciella tjänster ska Användare betala pris för tjänst angivet av flyglinjen.
  4. Incheckning online är en ej återbetalningsbar tilläggs- och betaltjänst som låter Användare att checka in i elektroniska systemet av individuella flyglinjer för inköpt Flygbiljett, om transaktionssystemet tillåter en sådan möjlighet. Som en del av online inchecknings system skickas utfärdat boardingcard på e-post adress angiven av Användare under bokningsprocessen inom tidsfristen som möjliggör egentlig användning av transporttjänsten. Vissa flyglinjer får kräva att Användare anger ytterligare uppgifter som har inte angivits under bokningsprocessen för att kunna checka in. Användare skall ange aktuella kontaktuppgifter såsom e-post adress och telefonnummer, för att möjliggöra kontakt, särskilt strax innan avresa. Underlåtenhet att lämna kontaktdetaljer innefattande uppgifter för incheckning online minst 48 timmar innan planerad avresa, inlämning av ogiltiga eller inkompletta uppgifter, underlåtenhet att svara telefonsamtal från lucky2go eller lämning inkorrekta uppgifter krävda för incheckning kan omöjliggöra fortsättning med incheckning online och Användare kan belastas med straffavgift bestämd av flyglinje eller kan omöjliggöra deras avresa. Om tjänsten för incheckning online har köpts så är användaren skyldig att omedelbart informera eSky om ändringar i bokningen har utförts av flygbolaget eller av användaren direkt hos flygbolaget. Om Användaren underlåter att lämna information, har lucky2go ingen möjlighet att utföra incheckning online på ett lämpligt sätt. Mot bakgrund av detta har lucky2go inget ansvar för felaktigt utförande av tjänsten incheckning online, inklusive för avgifter och andra eventuella följder.
  5. Om flyget är försenat/annullerat, som en del av analys av uppgifter beträffande Användares flyg, lucky2go anger uppgifter till samarbetande enhet, med syfte att erhålla en lämplig ersättning, nämligen AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, som kommer att agera efter en uttryckligt godkännande av Användare. Samtidigt, i enlighet med Bestämmelse (EC) Nummer 261/2004 av Europaparlamentet och av Europeiska rådet, informerar lucky2go att Användaren är berättigad att lämna in fordringar och begäran direkt till flyglinjen som anordnar flygning för att få en fullständig (i lämpliga fall) ersättning som passagerare kan vara berättigad till.
  6. AirHelp+ är en ej återbetalningsbar extratjänst tillgänglig för alla Användare som gör en bokning via Bokningssystemet eller via telefonsamtal med Kundtjänsten. Tjänsten hjälper dig att erhålla ersättning på upp till 600 EUR för försenade, inställda eller överbokade flyg och kompensation på upp till 6000 EUR för eventuella kostnader på grund av det försenade flyget (hotell, taxi, flygbiljetter, mat och dryck). Tjänsten tillhandahålls i enlighet med villkor som bestäms av tjänsteleverantören, dvs. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 och specificeras på https://www.airhelp.com/en/terms/.
 4. IATA ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR

  IATA Allmänna Transportvillkor
 5. REFERENSER TILL BESTÄMMELSER AV FLYGLINJER

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELLBOKNINGAR

 1. HOTELLBOKNINGAR

  1. Administratören för Hotellbokningssystem är eSky.pl S.A. med säte i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrerat i det polska företagarregistret fört av Distriktsdomstolen Katowice-Wschód i Katowice, 8:e Ekonomiavdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer 0000383663, Skatteregistreringsnummer NIP: 948-19-87-199, REGON-nummer 670140736, med ett helt inbetalt aktiekapital på 1 019 525.60 PLN, nedan kallat eSky.
  2. eSky upplåter hotelltjänsteleverantörers erbjudande till webbplatsen www.lucky2go.com och via Teletjänstcentralen.
  3. Parter i avtalet om tillhandahållande av hotelltjänster och andra relaterade avtal som sluts via Bokningssystem är i varje enskilt fall Användare och en specifik, namngiven Tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster som avtalet omfattar.

FÖRSÄKRING

 1. FÖRSÄKRING

  1. Försäkringsgivaren för den valda försäkringstjänsten är (beroende på vilken tjänst Användaren väljer vid bokning via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen):
   • Försäkringsgivare för Reseavbeställningsskyddet ALL RISK, reseförsäkring för utrikesresor, reseförsäkring för utrikesresor PLUS och reseförsäkring för inrikesresor är Inter Partner Assistance S.A filial i Polen med säte i Warszawa, ul. Prosta 68; 00 – 838 Warszawa, registrerat i det polska företagarregistret fört av Distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa i Warszawa, 12:e Ekonomiavdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer: 0000320749, Skatteregistreringsnummer NIP: 108-00-06-955, med aktiekapital på 31 702 613,00 EUR. Det är en filial till den utländska Försäkringsgivaren Inter Partner Assistance SA med säte i Bryssel, e-postadress: claims@axa-assistance.pl (nedan kallad för „AXA Assistance”)
   • Försäkringsgivare för Travel Protect reseförsäkring för utrikesresor, Travel Protect reseförsäkring för inrikesresor, Travel Protect reseavbeställningsskydd vid nödsituationer och Travel Protect bagageförsäkring är Colonnade Insurance S.A. registrerat i Luxembourg under nummer: B 61605, huvudsäte: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, som bedriver verksamhet i Polen via Colonnade Insurance Société Anonyme filial i Polen, registrerat vid Distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa i Warszawa, 12:e Avdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer: 0000678377, Skatteregistreringsnummer NIP 1070038451, med säte: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, med ett helt inbetalt aktiekapital på 9 500 000 EUR, e-postadress: info@colonnade.pl (nedan kallad för „Colonnade”)
  2. Colonnades och AXA Assistances försäkringsmäklare är We Care Insurance Sp. z o.o. med säte i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrerat i det polska företagarregistret fört av Distriktsdomstolen Katowice-Wschód i Katowice, 8:e Ekonomiavdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer 0000751962, Skatteregistreringsnummer NIP: 954-279-73-53, REGON-nummer: 381493361, aktiekapitalet 5 000 PLN (helt inbetalt).
  3. Mäklaren agerar enligt fullmakt från Försäkringsgivaren. Fullmakten för Colonnade finns tillgänglig här, och för AXA Assistance här.
  4. lucky2go, genom att agera som Försäkringsgivare, utför i samband med ingående och genomförande av gruppförsärkingsavtal alla faktiska och rättsliga åtgärder som anges i dessa Bestämmelser, bland annat:
   • inom ramen för gruppförsäkringen Colonnade och AXA Assistance informerar Användare om ingående av gruppförsäkringsavtal, dess anslutningsvillkor och villkor för att frånträda avtalet, gruppförsäkringens omfattning och den försäkrade Användarens skyldigheter, tillhandahåller alla nödvändiga dokument före gruppförsäkringens tecknande inklusive dokument som innehåller regler för behandling av personuppgifter och dokument som bekräftar befogenhet att agera inom ramen för försäkringstjänster samt ansluter Användare till gruppförsäkringen och upplyser Användaren om hur denne ska agera vid en händelse som täcks av gruppförsäkringsavtalet.
  5. Försäkringsgivaren ska se till att Användare får all nödvändig information om försäkringens omfattning via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen. Försäkringsgivaren ska delge Användaren gruppförsäkringsavtalets villkor innan den Försäkrade ger sitt samtycke till att betala försäkringspremie.
  6. Beroende på vilken försäkringstjänst Användaren valt, ingås gruppförsäkringsavtal mellan Användaren och:
   • för Reseavbeställningsskyddet ALL RISK, reseförsäkring för utrikesresor, reseförsäkring för utrikesresor PLUS och reseförsäkring för inrikesresor - mellan AXA Assistance och lucky2go (för Användarens räkning). Försäkringen beviljas enligt Särskilda Villkor för Reseavbeställningsskyddet ALL RISK, Särskilda Villkor för reseförsäkringen för utrikesresor, Särskilda Villkor för reseförsäkringen för utrikesresor PLUS, Särskilda Villkor för reseförsäkringen för inrikesresor och i enlighet med de villkor som anges i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
   • för Travel Protect reseförsäkring för utrikesresor, Travel Protect reseförsäkring för inrikesresor, Travel Protect reseavbeställningsskydd vid nödsituationer och Travel Protect bagageförsäkring - mellan Colonnade och lucky2go (för Användarens räkning). Försäkringen beviljas enligt gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för utrikesresor, gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för inrikesresor, gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för avbeställning vid nödsituationer, gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för transport av bagage vars omfattning bestäms i dessa Bestämmelser. Försäkringen beviljas också i enlighet med villkor som anges i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
  7. Alla dokument som handlar om försäkringstjänster och deras omfattning finns i Bokningssystemet eller kan nås via Teletjänstcentralen.
  8. Bekräftelse på att försäkringsavtalet ingåtts ska skickas till Användaren beroende på försäkringstjänst som valts i form av ett elektroniskt Certifikat efter att bokningen slutförts i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
  9. Försäkringens certifikat, Allmänna Försäkringsvillkor för Gruppförsäkringen Colonnade, Särskilda Villkor för AXA Assistance och alla andra dokument som delges via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentral och som handlar om utförande av köpta tjänster skall skickas till den e-postadress som angivits av Användaren.
  10. Gruppförsäkringen tecknas frivilligt av Användaren. Användaren som tecknar försäkringen samtycker till att betala försäkringspremie. Användaren kan be om en kostnadsspecifikation genom att välja ett av de föreslagna alternativen i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentral och genom att fylla i alla obligatoriska uppgifter i formuläret.
  11. Användaren betalar försäkringspremie efter att ha fyllt i korrekta uppgifter i Bokningssystemet. Innan ett gruppförsäkringsavtal ingås är Användaren skyldig att läsa igenom och godkänna dessa Bestämmelser samt att läsa igenom de relevanta villkor (Allmänna Försäkringsvillkor för Gruppförsäkringen Colonnade eller Särskilda Villkor för AXA Assistance) och alla andra dokument som Användaren får genom Bokningssystemet eller via Teletjänstcentral.
  12. Bekräftelse som innehåller bl.a. bokningsnummer, totalt pris och betalningsmetod skickas till den e-postadress som angivits av Användaren. Den Försäkrade betalar alla avgifter i den valuta som visas i Bokningssystemet eller som anges via Teletjänstcentral.
  13. Transaktioner rörande försäkringstjänsten behandlas i enlighet med villkor som anges i punkt VII i dessa Bestämmelser och i enlighet med Allmänna Villkor för gruppförsäkringen Colonnade och Särskilda Villkor för AXA Assistance.
  14. Användare som har ingått gruppförsäkringsavtal via internet kan i händelse av tvist vända sig till icke-rättsliga myndigheter och klaga via EU-gemensam webbplats, ODR-plattform, som kan nås via länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KLAGOMÅL

 1. KLAGOMÅL

  1. Felaktig eller ej utförd tjänst som lucky2go tar ansvar för kan utgöra föremål för klagomålet. Om lucky2go underlåter att utföra tjänsten eller utför tjänsten felaktigt samt om tredje part vars ansvar fastställs i varje enskilt fall av denna tredje part oberoende av Sky och som agerar via lucky2go underlåter att utföra tjänsten eller utför tjänsten felaktigt, kan det också utgöra föremål för klagomålet.
  2. Klagomålen rörande bokningar, biljetter och andra resetjänster kan skickas via detta webbformulär Klagomålen kan också lämnas in skriftligt direkt på vårt kontor: lucky2go, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polen. Inom 30 dagar från det att vi tagit emot ditt klagomål eller inom tidsfrister angivna av researrangören eller en annan tjänsteleverantör kommer vi att meddela dig vårt slutliga besked gällande ditt klagomål.
  3. Efter det att vi har fattat beslut och skickat dig vårt besked är handläggning av klagomålet avslutad. Användare som inte är nöjda med hur lucky2go har löst deras ärende kan vända sig till domstol eller använda sig av EU-gemensam webbplats, ODR-plattform, som kan nås via länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. För att kunna ge Användaren sakligt och lämpligt svar utreds alla klagomål inom föreskriven tid. Svaret på polska eller engelska och, under förutsättning att det finns tillgängliga lucky2go-konsultanter, på klagomålets språk skickas till den angivna adressen.
  5. Om klagomålet avser tjänster som levereras av tredje part, kommer lucky2go att meddela Användaren om detta samt förklara att det finns möjlighet att rikta klagomålet till den tredje parten. Om Användaren har klagat hos lucky2go och beskrivit alla detaljer som möjliggör att lämna in klagomål hos tjänsteleverantören, kan lucky2go vidta lämpliga åtgärder och i samrådet med Användaren och i Användarens namn lämna in klagomål hos den tredje parten. Om kontakten med Användaren av någon anledning uteblir, kan lucky2go vidta åtgärder för Användarens bästa.

SLUTBESTÄMMELSER

 1. SLUTBESTÄMMELSER

  1. lucky2go förbehåller sig rätten att göra ensidiga ändringar i innehållet av dessa Bestämmelser, i överensstämmelse med faktum att för Kunden gäller Bestämmelser som godkändes av honom under bokningsprocessen och att Kunden har tillgång till arkivversioner av Bestämmelser. Varje Kund skall läsa Bestämmelser och övriga levererade dokumenten som beskriver tjänster innan bokningen och skall bindas av Bestämmelser och levererade dokumenten som beskriver tjänster vid tidpunkt av bokning och inköp av Flygbiljetter och övriga tjänster tillgängliga på se.lucky2go.com webbsida.
  2. I de fallen som inte omfattas av dessa Bestämmelser gäller bestämmelser av tillämpliga polska lagar.
  3. Det borde noteras att tjänster tillgängliga i Bokningssystemet består av genomförande av faktiska aktiviteter i förhållande till att Användare beställer Tillhandahållares tjänster; därför är villkor av bokning bindande till Användare vid tidpunkt av godkännande av en given Tillhandahållare - returnering eller annullering är möjliga endast om Tillhandahållare ger en sådan option. Beträffande konsumenttvister finns det möjlighet att använda europeisk ODR plattform (online tvistlösning) som är tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. lucky2go bär inget ansvar för skador som orsakas av Användare eller som uppkommit om resa sker inte på grund av en strejk av anställda på flyglinjer, anställda på flygplatser, anställda på järnvägslinjer, lika som för skador på grund av en strejk av hotellpersonal eller force majeure, som omöjliggör genomförande av tjänster som indikerades i Bestämmelser, eftersom lucky2go är bara en enhet som tillhandahåller tillgång till Bokningsprocessen, inte en tillhandahållare av tjänster eller rådgivare som antyder val av vissa bestämda erbjudande gjorda av tredje parter.
  5. För att undvika obehörig användning av betalningskort förbehåller sig lucky2go rätten att genomföra ytterligare verifiering av korrekthet av uppgifter av ägare till betalningskort eller för att bekräfta om ägare till betalningskort som används i Bokningssystemet godkänner betalning för bokningen.
  6. Polsk rätt är tillämplig för transaktioner som genomfördes via lucky2go.
  7. Val av polsk rätt beröver inte konsumenten det skydd som ges honom genom lagstiftningen som kan inte uteslutas av avtal i enlighet med bestämmelserna tillämpliga i konsumentens vanliga vistelseort (dvs land av domän där transaktionen har genomförts).

POLICY BETRÄFFANDE UPPSÄGNING AV AVTALET

 1. POLICY BETRÄFFANDE UPPSÄGNING AV AVTALET

  1. lucky2go upplyser om att du har ångerrätt vid distansavtal. Rätten gäller dock inte för de tjänsteavtal som omfattar fullt utförda tjänster i de fall när tjänsterna började utföras efter att konsumenten gett sitt tydliga förhandsgodkännande och efter att konsumenten informerats om att han eller hon skulle förlora sin ångerrätt så snart avtalet blir helt genomfört av företagare.
  2. Med hänsyn till det ovannämnda, innan början på genomförande av tjänster som indikeras i dessa Bestämmelser, informerar lucky2go att Användare som på distans ingått avtal om tillhandahållande av dessa tjänster inte är berättigad att säga upp avtalet utan att ge orsak och utan att bära kostnader inom 14 dagar från den dagen då avtalet ingicks, på grund av fullständigt genomförande av tjänster av lucky2go Spółka z.o.o. i form av tredje part bokning av tjänster (på Användares uttrycklig begäran). I sådana fall är tjänsteavgift ej återbetalningsbar. Om enheter som tillhandahåller tjänster tillåter möjlighet av returnering av en del av eller en hel värde av tjänst vid uppsägning av avtal, blir konsument explicit upplyst om detta faktum.